V.a. Diabetes insipidus, Polydipsie, Exsikose, Polytransfusion (Serum)